اسکناس کره جنوبي

 

اسکناس 5000 ون کره جنوبي - چاپ 2002  - قيمت تک  60000 تومان

 

 


 

 

 اسکناس 5000 ون کره جنوبي - چاپ 2006  - قيمت تک  40000 تومان

 


 

اسکناس 1000 ون کره جنوبي - چاپ 2006  - قيمت تک  7000 تومان

 


 

اسکناس 1000 ون کره جنوبي - چاپ 1983  - قيمت تک  9000 تومان


اسکناس 50000 ون کره جنوبي - چاپ 2009  - قيمت تک  300000تومان


 

 

اسکناس 10000 ون کره جنوبي - چاپ 2007  - قيمت تک  70000 تومان


 

 

اسکناس 500 ون کره جنوبي - چاپ 1973  - قيمت تک  90000 تومان

 

 


 

+ نوشته شده توسط در یکشنبه سی ام فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 13:49 |
 

 

كلكسيون اسکناس هاي يمن

 

 

[Yemen 10 Rial 1990 front image] [Yemen 10 Rial 1990 back image]

 

اسکناس 10 ريال يمن-1990-قيمت تک 4000 تومان-قيمت جفت بانکي9000 تومان

 


 

[Yemen 50 Rial 1993 front image] [Yemen 50 Rial 1993 back image]

اسکناس 50 ريال يمن- 1993 -قيمت تک بانکي5000 تومان-قيمت جفت بانکي11000 تومان

 


 

اسکناس 250 ريال يمن- 2009-قيمت تک  5000 تومان
 
 

 

 

اسکناس 250 ريال يمن- 2009-قيمت تک  5000 تومان

 

 


 

اسکناس 50 ريال يمن- 1991 - قيمت تک  5000 تومان

 

 


 

+ نوشته شده توسط در شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 11:47 |

اسکناسهاي عراق

============================================================IRAQ 1 DINAR P-79 UNC NOTE al-Mustansiriya School 1992

IRAQ 1D.P69 1979 COIN SCHOOL SWISS PRINT UNC BN 100 PCS

اسکناسهای 1 دیناری عراق که در زیر آمده از نظر تاریخ چاپ ، تیراژ و امضاء با یکدیگر تفاوت دارند .

 

1 دینار عراق چاپ 1992 ، - تک بانکي 3000 تومان- جفت بانکی : 6000 تومان

1 دینار عراق چاپ 1981 ، - تک بانکي 3000 تومان- جفت بانکی : 6000 تومان

1 دینار عراق چاپ1979، - تک بانکي 3000 تومان- جفت بانکی : 6000 تومان

 


نصف دینار عراق - چاپ1980 - قيمت تک بانکي 4500 تومان - جفت بانکی  9000تومان


 

5 دینار عراق چاپ قدیم ، - تک بانکي 3500 تومان- جفت بانکی : 7000تومان

 


 

 

50 دینار عراق - سال 2003 - قيمت تک بانکي 3000 تومان - جفت بانکی  6000 تومان

 


 

 

100 دینار عراق -سال 1990 - قيمت تک بانکي 4000 تومان- جفت بانکی : 8500 تومان
 

 


 

500 دینار عراق چاپ 2004 ، تک بانکي 15000 تومان، جفت بانکی : 32000 تومان
 25 دینار عراق -سال 1990 - قيمت تک بانکي 3500 تومان- جفت بانکی : 7000 تومان
10 دینار عراق -سال 1982 - قيمت تک بانکي 15000 تومان- جفت بانکی : 35000 تومان


 
30 Day RV CERTIFICATE for A Million Iraqi dinars, plus a 1000-Dinar Note, Nice!

1000 دینار عراق -سال 1982 - قيمت تک بانکي 6000 تومان- جفت بانکی : 12000 تومان


RARE IRAQI 250 DINAR SADDAM Banknote Uncirculated//////


250 دینار عراق -سال 1982 - قيمت تک بانکي 2500 تومان- جفت بانکی : 5500 تومان

25 دینار
عراق -سال 1986 (چاپ سوئيس) -  قيمت تک بانکي 3500 تومان- جفت بانکی : 7000 تومان


5 دینار
عراق -سال 1959 - قيمت تک 80٪ کيفيت 12000 تومان
1/2 دینار عراق -سال 1979 - قيمت تک  8000 تومان


 1 دینار عراق -سال 1973 - قيمت تک  9000 تومان


1/4 دینار عراق -سال 1971 - قيمت تک 15000 تومان
 

10000 دینار عراق -سال 2002 - قيمت تک بانکي 4500 تومان- جفت بانکی : 9500 تومان

50 دینار عراق -سال 1994 - قيمت تک بانکي 3500 تومان- جفت بانکی : 7500 تومان
50 دینار عراق -سال 1991 - قيمت تک بانکي 6500 تومان- جفت بانکی : 14500 تومان

10 دینار عراق -سال 1973 - قيمت تک بانکي 31000 تومان-
250 دینار عراق -سال 2002 - قيمت تک بانکي 4000 تومان- جفت بانکی : 8500 تومان

+ نوشته شده توسط در چهارشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 16:32 |

اسکناس ليبي

 

Image Hosting by Vendio

 

 

اسکناس 5 دينار - ليبي - سال 2011 - قيمت تک 29000 تومان


 

 

 

اسکناس 1/4 دينار - ليبي - سال 2002 - قيمت تک 7000 توماناسکناس 1 دينار - ليبي - سال 2009 - با تصوير سرهنگ قذافي - قيمت تک 25000 تومان 

 


 

اسکناس 1 دينار - ليبي - سال 2002 - با تصوير سرهنگ قذافي - قيمت تک 29000 تومان

 

 


 

 

 

اسکناس 10 دينار - ليبي - سال 1972 - با تصوير عمر مختار - قيمت تک 42000 تومان

 

+ نوشته شده توسط در دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 14:5 |
اسکناسهاي افغانستان

============================================================

اسکناس 10000 افغاني افغانستان -سال 1993-تک بانکي 3500 تومان -جفت بانکي8000 تومان

 


 

اسکناس 1000 افغاني افغانستان -سال 1991 -تک بانکي 2000 تومان - جفت بانکي4500 تومان

 


 

  [Afghanistan 2 Afghani 2002 front image] [Afghanistan 2 Afghani 2002 back image]

اسکناس 2 افغاني افغانستان - سال 2002 -قيمت تک  3500 تومان

[Afghanistan 1 Afghani 2002 front image] [Afghanistan 1 Afghani 2002 back image]

اسکناس 1 افغاني افغانستان - سال 2002 - قيمت تک 3000 تومان

 

اسکناس 5000 افغاني افغانستان- سال 1993 - قيمت تک 4500 تومان- جفت بانکي 9000 تومان

 

اسکناس 500 افغاني افغانستان - سال 1990 -قيمت تک 3500 تومان- قيمت جفت 7000 تومان


اسکناس 10 افغاني افغانستان - سال 2002 -قيمت تک  4000 تومان-

اسکناس 50 افغاني افغانستان - سال 1990 -قيمت تک  4000 تومان-

اسکناس 100 افغاني افغانستان - سال 1977 -قيمت تک  22000 تومان-

 


اسکناس 100 افغاني افغانستان - سال 1991 -قيمت تک  3500 تومان-
اسکناس 20 افغاني افغانستان - سال 1975 -قيمت تک  19000 تومان-


 

سکناس 500 افغاني افغانستان - سال 1979 -قيمت تک 10000 تومان


اسکناس 500 افغاني افغانستان - سال 1975 -قيمت تک  21000 تومان-

اسکناس 50 افغاني افغانستان - سال 1975 -قيمت تک  45000 تومان-اسکناس 10 افغاني افغانستان - سال 1977 -قيمت تک  11000 تومان-


اسکناس 1000 افغاني افغانستان - سال 1977 -قيمت تک  38000 تومان-اسکناس 10 افغاني افغانستان - سال 1979 -قيمت تک  4000 تومان-


اسکناس 5 افغاني افغانستان - سال 1948 -قيمت تک  90000 تومان-اسکناس 5 افغاني افغانستان -سال 1993-تک بانکي 4000 تومان+ نوشته شده توسط در جمعه هفتم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 14:2 |
اسکناس پاکستان

اسکناس 10 روپيه - پاکستان -1979-قيمت تک   3500  تومان

 

 PAKISTAN 5 RUPEES ND 1976-1984 P 28 UNC W/H


اسکناس 5 روپيه - پاکستان -1979-قيمت تک 80٪ کيفيت  2000  توماناسکناس 5 روپيه - پاکستان -2008-قيمت تک   3000  توماناسکناس 1 روپيه - پاکستان -1982-قيمت تک   5000  تومان 
اسکناس 10 روپيه - پاکستان -2006-قيمت تک   3000  تومان


اسکناس 20 روپيه - پاکستان -2008-قيمت تک   3500  توماناسکناس 2 روپيه - پاکستان -1986-قيمت تک   6000  تومان


Pakistan 1 Rupee P 24A (1975-81) Staple Holes

اسکناس 1 روپيه - پاکستان -1976-قيمت تک   6000  تومان

+ نوشته شده توسط در شنبه یکم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 12:16 |
اسکناس پاپوآ گينه نو
 


اسکناس 2 کينا - پاپوآ گينه نو - سال 2010-جنس پليمر - قيمت تک   25000 تومان
+ نوشته شده توسط در شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۳ و ساعت 14:39 |

 

اسکناسهاي آرژانتين

 

 

 

 

اسکناس ۱ پزو -آرژانتین- سال 1952- قيمت تک 50000 تومان- قيمت جفت بانكي 120000 تومان

 


1 Peso

1 Peso

 

اسکناس ۱ پزو - آرژانتین - سال ۱۹۷۳- قيمت تک 10000 تومان
 

10 Pesos

 

10 Pesos

اسکناس ۱۰ پزو - آرژانتین - سال ۱۹۷۳- قيمت تک ۱۵۰۰۰تومان

 


 


 
 

 

اسکناس ۵ آسترال- آرژانتین - سال ۱۹۸۵- قيمت تک 8000 تومان


  
 
 
اسکناس ۵۰ آسترال- آرژانتین - سال ۱۹۸۶- قيمت تک 7000 تومان

 


 

 

 

  اسکناس ۱آسترال- آرژانتین - سال ۱۹۸۵ - قيمت تک 6500 تومان

 

 


 

 

 

-50 پزو آرژانتین -  سال 1983 - قيمت تک بانکي 9000  تومان

  


-1 پزو آرژانتین - سال 1983 -  قيمت تک بانکي 9000 تومان - قيمت جفت بانكي 22000 تومان

 

 


 

-5 پزو آرژانتین - سال 1983 -  قيمت تک بانکي 9000 تومان - قيمت جفت بانكي 22000 تومان

 
-10 پزو آرژانتین - سال 1983 - قيمت تک  9000 تومان - قيمت جفت 22000 تومان

 
 

  اسکناس 1000 پزو- آرژانتین - سال 1976 - قيمت تک 11500 تومان

 


 

 

  اسکناس 5000 پزو- آرژانتین - سال 1977 - قيمت تک 13000 تومان

 

 


 

  اسکناس 10000 پزو با سور شارژ 10 آسترال - آرژانتین - سال 1985 - قيمت تک 45000 تومان

 


+ نوشته شده توسط در پنجشنبه یازدهم دی ۱۳۹۳ و ساعت 17:40 |
اسکناسهاي پرو

 

10000 اينتس پرو چاپ 1988 - تک بانکي 16000 تومان

 


 

 

Peru, 5000 Intis, 1988, A-prefix, UNC

5000 اينتسپرو چاپ 1987  - تک بانکي 9500تومان

 


1,000 Intis

1,000 Intis

1000 اينتس پرو چاپ 1988  - تک بانکي 8500 تومان

 


Peru, 500 Intis, 1987, A - prefix, P-134 (134b), UNC

 

500 اينتس پرو چاپ 1987  - تک بانکي 7500 تومان

 


100 Intis 
 
100 Intis
 

 

100 اينتس پرو چاپ 1987 - تک بانکي  5000 تومان

 

 


50 Intis
 
50 Intis
 
 
50 اينتس پرو چاپ 1987 ، جفت بانکی : 9500 تومان- تک بانکي 4000 تومان

10 Intis
 
10 Intis
 
 
10 اينتسپرو چاپ 1987 ، جفت بانکی : 11000 تومان- تک بانکي 4500 تومان

 

 


 

 

10 سلوس پرو چاپ 1974 ، جفت بانکی : 25000 تومان- تک بانکي 16000 تومان

 


 
5 Soles
 
5 Soles
 
5 سلوس پرو چاپ 1974 - جفت بانکی : 25000 تومان- تک بانکي 13000 تومان

 


 

 

5 سنتاوس پرو چاپ 1965 - تک بانکي 32000 تومان

 


+ نوشته شده توسط در سه شنبه نهم دی ۱۳۹۳ و ساعت 17:12 |
كلكسيون اسکناس اوگاندا

Uganda, 1000 (1,000) Shillings, 2005, P-43, UNC > OVD

اسکناس 1000 شيلينگ-اوگاندا-سال 2005-قيمت تک بانکي15000تومان

Uganda, 500 Shillings, 1986, P-25, UNC

اسکناس 500 شيلينگ-اوگاندا-سال 1986- قيمت تک بانکي25000
 

 
اسکناس 100 شيلينگ-اوگاندا-سال 1988- قيمت تک بانکي 30000 تومان
 
 

 
 
اسکناس 10 شيلينگ-اوگاندا-سال 1987- قيمت تک بانکي 22000 تومان

+ نوشته شده توسط در سه شنبه نهم دی ۱۳۹۳ و ساعت 15:58 |

كلكسيون اسکناس ماداگاسکار

 

 

اسکناس 100 آرياري کشور ماداگاسکار- سال 2004 - قيمت تک 4000تومان جفت 8000 تومان

 


 

 

اسکناس 200 آرياري کشور ماداگاسکار- سال 2004 -قيمت تک 5000 تومان- جفت 10500 تومان


 

+ نوشته شده توسط در سه شنبه نهم دی ۱۳۹۳ و ساعت 15:28 |

اسكناس جزاير گرونسي

 

 

اسكناس 1 پاوند - جزاير گرونسي - سال 1991 - قيمت تك 65000 تومان

 

 


 

+ نوشته شده توسط در دوشنبه هشتم دی ۱۳۹۳ و ساعت 16:17 |
كلكسيون اسکناس مجارستان
 
 
 
1992 Hungary 100 Forint Bank Note Horse-drawn Wagon P 174a

- اسکناس 100 فورينت -مجارستان - 1992- قيمت تک  35000 تومان


- اسکناس 100000 فورينت -مجارستان - 1945- قيمت تک  0000 تومان
1 MILLIARD (BILLION) PENGÖ 1946 P125 Hungary Ungarn UNC

- اسکناس 1000000000 فورينت -مجارستان - 1946- قيمت تک  35000 تومان

- اسکناس 1000 فورينت - کشور مجارستان - 2003- قيمت تک  85000 تومان


- اسکناس 200 فورينت - کشور مجارستان - 2002- قيمت تک  44000 تومان- اسکناس 500 فورينت - کشور مجارستان - 2006- قيمت تک  58000 تومان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- اسکناس 10 فورينت - کشور مجارستان - 1936- قيمت تک  48000تومان 
 
 

+ نوشته شده توسط در دوشنبه هشتم دی ۱۳۹۳ و ساعت 16:12 |

اسکناس مراکش (مغرب) 

 

 

اسکناس 25 درهم مراکش (مغرب) - سال 2012 -جنس تركيب كاغذ و پليمر ( Hybrid Polymer) -  قيمت تک بانکي ۳۰۰۰۰ تومان- قيمت جفت بانکي ۷۵۰۰۰ تومان

 

 


  

 

اسکناس 10 درهم مراکش (مغرب) - سال 1960 - قيمت تک 95 درصد كيفيت 250000 تومان 

 


 

 

+ نوشته شده توسط در دوشنبه هشتم دی ۱۳۹۳ و ساعت 15:49 |

كلكسيون اسکناس روماني

 

 

2000 لئو روماني  چاپ 1999 - از جنس پليمري - تک بانکي 8000 تومان

 

 

 

2000 لئو روماني  چاپ 1999 - از جنس پليمري- به همراه آلبوم مخصوص (FOLDER)تک بانکي 22000 تومان

 

 


 

 

1 Leu

 

اسکناس 1 لي روماني چاپ ۲۰۰۵ -از جنس پليمري-قيمت تک 5000 تومان


 


ROMANIA 50 LEI 1966 P#96 BANKNOTE UNC

اسکناس 50 لي روماني - چاپ 1966  - قيمت تک 50٪ کيفيت ۲۵۰۰۰ تومان 
1,000 Lei
 
1,000 Lei
 
 

اسکناس 1000 لي روماني - چاپ 1998  - قيمت تک  6500 تومان

 اسکناس 5 لي روماني - چاپ 2005  - قيمت تک  12000 تومان

 

500 Lei

500 Lei

اسکناس 500 لي روماني - چاپ 1992  - قيمت تک  13500 تومان

 

 


اسکناس 100 لي روماني - چاپ 1966  - قيمت تک  55000 تومانRomania, 5000 (5,000) Lei, 1998, P-107, UNC

اسکناس 5000 لي روماني - چاپ 1998  - قيمت تک  10000 توماناسکناس 1000 لي روماني - چاپ 1991  - قيمت تک  15000 تومان

اسکناس 500 لي روماني - چاپ 1991  - قيمت تک  35000 تومان
اسکناس 100000 لي روماني - چاپ 1994  - قيمت تک  25000 تومان 

اسکناس 10000 لي روماني - چاپ 2000  -قيمت تک بانکي 15000 تومان

 

 


 

اسکناس 100000 لي روماني - چاپ 1946  -قيمت تک  65000 تومان

 

 


 

 

 

+ نوشته شده توسط در دوشنبه هشتم دی ۱۳۹۳ و ساعت 15:40 |
اسکناسهاي شيلي

 يک عدد اسکناس 100 پزويي شيلي- باکيفيت بانکي - سال 1960 - قيمت 49000 تومانيک عدد اسکناس 50 پزويي با سورشارژ 5 اشکودو شيلي-کيفيت بانکي -  سال 1960 - قيمت 35000 تومان

يک عدد اسکناس 1 اشکودو  شيلي-کيفيت بانکي - سال 1964 - قيمت 15000 تومان


يک عدد اسکناس 1/2 اشکودو  شيلي-کيفيت بانکي -  سال 1962 - قيمت 24000 تومان
 


 يک عدد اسکناس 50 اشکودو  شيلي-کيفيت بانکي -  سال 1962 - قيمت 110000 تومان+ نوشته شده توسط در دوشنبه هشتم دی ۱۳۹۳ و ساعت 15:35 |
كلكسيون اسکناس صربستان 
 


100 دينار صربستان- سال 1941- قيمت تک  50000  تومان
 
10 دينار صربستان- سال 2006- قيمت تک 3000 تومان - قيمت جفت 6500 تومان

20 دينار صربستان- سال 2011- قيمت تک  4000 تومان - قيمت جفت 8500 تومان

 


 
 

50 دينار صربستان- سال 2005- قيمت تک  10000 تومان - قيمت جفت 21000 تومان

 


100 دينار صربستان- سال 2005- قيمت تک  18000 تومان
500 دينار صربستان
- سال 2004- قيمت تک  59000 تومان


 

+ نوشته شده توسط در دوشنبه هشتم دی ۱۳۹۳ و ساعت 15:7 |

اسکناس قطر

 

 

اسکناس 5 ريال قطر - چاپ 2003- قيمت تک 12000 تومان

 

 


 

 

 

 

اسکناس 5 ريال قطر - چاپ 1996- قيمت تک 50000 تومان

 

 


 

 اسکناس 1 ريال قطر - چاپ 1985- قيمت تک 10000 تومان

 


 

+ نوشته شده توسط در دوشنبه هشتم دی ۱۳۹۳ و ساعت 14:41 |

اسكناس گينه نو

 

 

اسكناس 5 كينا با سورشارژ 25 سيلور جوبيلي- گينه جديد - سال 2000 - قيمت 55000 تومان

 


 

+ نوشته شده توسط در دوشنبه هشتم دی ۱۳۹۳ و ساعت 12:28 |

اسکناسهاي بوسني و هرزگوين

 

 

اسکناس 10 دينار بوسني و هرزگوين -سال 1992 -قيمت تک بانکي3000تومان-قيمت جفت بانکي7000 تومان

 


 

اسکناس 50 دينار بوسني و هرزگوين -سال 1992-قيمت تک بانکي3500تومان-قيمت جفت بانکي7000 تومان

 
اسکناس 25 دينار بوسني و هرزگوين -سال 1992 - قيمت تک بانکي3500تومان - قيمت جفت بانکي7500 تومان
 

Image Hosting by Vendio
 
اسکناس 100 دينار بوسني و هرزگوين -سال 1992-قيمت تک بانکي3000تومان-قيمت جفت بانکي7000 تومان
 اسکناس 100000 دينار بوسني و هرزگوين -1993-قيمت تک بانکي8000تومان
 


اسکناس 5 مارکا بوسني و هرزگوين - سال1998  -قيمت تک بانکي 16000 تومان

+ نوشته شده توسط در دوشنبه هشتم دی ۱۳۹۳ و ساعت 11:49 |

كلكسيون اسکناس زامبيا 

 


 

10 کواچا زامبيا - سال 1989 - تک بانکي 5000 تومان

 50 کواچا زامبيا  - تک بانکي 3500 تومان - جفت بانکی : 7500 تومان

 


 


2 کواچا زامبيا - سال 1986 - تک بانکي 3500 تومان - جفت بانکی : 7500 تومان

 

  

 500 کواچا زامبيا - سال 2005 - تک  6000 تومان - جفت 13000 تومان


 

1000 کواچا زامبیا - چاپ 2004 -  جنس پلیمر  -تک بانکي 6000 تومان - جفت بانکی : 21000 تومان

 

 

20 کواچا زامبیا  -  سال 1986 - جفت بانکی  11000 تومان - تک بانکي 5500 تومان


 

20 کواچا زامبیا  -  سال 1989 - جفت بانکی 9500تومان - تک بانکي 4500 تومان

 


 

5 کواچا زامبیا  -  سال 2012 - جفت بانکی 11000تومان - تک بانکي 5000 تومان

 


 

 100 کواچا زامبيا - سال 1986 - قيمت تک  4000 تومان

 


 

 

 100 کواچا زامبيا - سال 1991 - تک بانکي 25000 تومان 


+ نوشته شده توسط در یکشنبه هفتم دی ۱۳۹۳ و ساعت 18:32 |
كلكسيون اسکناس لائوس
 

اسکناس 20 کيپ لائوس - سال 1979 - قيمت تک 4000 تومان- قيمت جفت 8500 توماناسکناس 5 کيپ لائوس - سال 1979 - قيمت تک 3000 تومان- قيمت جفت 6500 توماناسکناس 2000 کيپ لائوس - سال 2003 - قيمت تک 5500 تومان- قيمت جفت 12000 توماناسکناس 10 کيپ لائوس - سال 1979 - قيمت تک 3000 تومان- قيمت جفت 6500 تومان

Image Hosting by Vendio


اسکناس 1000 کيپ لائوس - سال 2008 - قيمت تک 5000 تومان- قيمت جفت 11000 تومان

 


اسکناس 100 کيپ لائوس - سال 1979 - قيمت تک 4000 تومان- قيمت جفت 9000 تومان
LAOS  LAO 500  KIP 1988  UNC

اسکناس 500 کيپ لائوس - سال 1988 - قيمت تک 2500 تومان- قيمت جفت 6000 توماناسکناس 100 کيپ لائوس - سال 1970 - قيمت تک 8000 تومان


اسکناس 10 کيپ لائوس - سال 1962 - قيمت تک 30000 تومان - قيمت جفت 70000 تومان
 

 
 اسکناس 10 کيپ لائوس - سال 1960 - قيمت تک 10000 تومان 
 

 
 اسکناس 1000 کيپ لائوس - سال 1963 - قيمت تک 60000 تومان
 

 
 اسکناس 200 کيپ لائوس - سال 1963 - قيمت تک 45000 تومان
 

 
 
 اسکناس 50 کيپ لائوس - سال 1963 - قيمت تک 30000 تومان
 

 
 اسکناس 1 کيپ لائوس - سال 1962 - قيمت تک 10000 تومان
 

+ نوشته شده توسط در یکشنبه هفتم دی ۱۳۹۳ و ساعت 16:44 |

كلكسيون اسكناس كشور روآندا 

 

اسکناس 100 فرانك- كشور روآندا -سال 2003 - قيمت 35000 تومان
 
 
+ نوشته شده توسط در یکشنبه هفتم دی ۱۳۹۳ و ساعت 14:49 |

اسکناس سومالي

 1000 شيلينگ سومالي - سال 1990- قيمت تک  8000  تومان - قيمت جفت 17000 تومان

500 شيلينگ سومالي لند - سال 2010- قيمت تک  10000  تومان

 


50 شيلينگ سومالي - سال 1990- قيمت تک  16000  تومان

 


 

500 شيلينگ سومالي - سال 1989- قيمت تک  19000  تومان

 


 

+ نوشته شده توسط در یکشنبه هفتم دی ۱۳۹۳ و ساعت 13:22 |
كلكسيون اسکناس زئير
 
 

 

اسکناس 1 نواکس - کشور زئير -1993-قيمت تک   7000 تومان 

5 Zaires
5 Zaires
 

اسکناس 5 زيير - کشور زئير -1977-قيمت تک   12000 تومان
 

 


اسکناس 10 نواکس - کشور زئير -1993-قيمت تک   15000 تومان

 


 

 

اسکناس 5 نواکس - کشور زئير -1993-قيمت تک   11000 تومان 

 

 


 

اسکناس 5000 نواکس - کشور زئير -1995-قيمت تک   25000 تومان


 

اسکناس 1000 نواکس - کشور زئير -1995-قيمت تک   20000 تومان

 

 


 

 

اسکناس 200 نواکس - کشور زئير -1994-قيمت تک   17000 تومان

 

 


 

اسکناس 1000000 زيير - کشور زئير -1992-قيمت تک   25000 تومان

 

 


 

اسکناس 10 نواكس - کشور زئير -1993-قيمت تک   15000 تومان

 

 


 

اسکناس 50 نواكس - کشور زئير -1993-قيمت تک   19000 تومان


 

+ نوشته شده توسط در یکشنبه هفتم دی ۱۳۹۳ و ساعت 12:29 |

كلكسيون اسکناس بوتان

 

 

اسکناس1 نالترام بوتان - 1986-قيمت تک بانکي 5000 تومان
 


اسکناس1 نالترام بوتان - 2006 -قيمت تک بانکي 3000تومان- قيمت جفت بانکي 6500 تومان

 
 
 
اسکناس۵ نالترام بوتان - 2006 -قيمت تک بانکي 25000 تومان
 

 
 
 
 
اسکناس50 نالترام بوتان - سال 2008 -قيمت تک بانکي 30000 تومان
+ نوشته شده توسط در یکشنبه هفتم دی ۱۳۹۳ و ساعت 10:46 |

اسکناس کشور مالديو

 

 

اسکناس 20 روفيا کشور مالديو - سال 1987 -قيمت تک 20000 تومان

 

 


 

اسکناس 10 روفيا کشور مالديو - سال 2011 -قيمت تک 13000 تومان


 

اسکناس 5 روفيا کشور مالديو - سال 2011 -قيمت تک 10000 تومان

 

 


 

+ نوشته شده توسط در یکشنبه هفتم دی ۱۳۹۳ و ساعت 10:6 |

كلكسيون اسکناس برمه


 


اسکناسها 5 کيات برمه سال 1973 - قيمت تک بانکي 3500 تومان- قيمت جفت بانکي 7500 تومان
 


اسکناسها 75 کيات برمه - سال 1985 - قيمت تک با 80 درصد کيفيت  4000 تومان-


 


اسکناس 10 کيات برمه - سال 1973 - قيمت تک بانکي  5000 تومان- قيمت جفت 10500 تومان


 اسکناس 35 کيات برمه - سال 1986 - قيمت تک بانکي  5000 توماناسکناس 1 کيات برمه - سال 1990 - قيمت تک بانکي  3500 تومان- قيمت جفت 8000 تومان
اسکناس 50 کيات برمه - سال 1997 - قيمت تک بانکي  4000 تومان- قيمت جفت 8500 توماناسکناس 100 کيات برمه - سال 1994 - قيمت تک بانکي  5000 تومان- قيمت جفت 10500 تومان

Myanmar, LOT, 2 x 1 Kyat, ND (1996), P-69, UNC 2 for $1

اسکناس 1 کيات برمه - سال 1996 - قيمت تک بانکي  2000 تومان- قيمت جفت 4500 توماناسکناس 50 پاياس برمه - سال 1994 - قيمت تک بانکي  2000 تومان- قيمت جفت 4500 تومانP72 MYANMAR 20 KYAT 1994 BANK NOTE PAPER MONEY

اسکناس 20 کيات برمه - سال 1994 - قيمت تک بانکي  2500 تومان- قيمت جفت 5500 تومان
اسکناس 1 کيات برمه - سال 1972 - قيمت تک بانکي  2000 تومان- قيمت جفت 4500 تومان


اسکناس 15 کيات برمه - سال 1986 - قيمت تک بانکي  3500 تومان- قيمت جفت 7500 توماناسکناس 25 کيات برمه - سال 1972 - قيمت تک بانکي  5000 تومان- قيمت جفت 11500 تومان

اسکناس 10 کيات برمه (مستعمره ژاپن در جنگ دوم جهاني )- سال 1942 - قيمت تک بانکي  12000 تومان- قيمت جفت 25000 تومان


اسکناس 5 کيات برمه - سال 1997 - قيمت تک بانکي  3000 تومان- قيمت جفت 6500 تومان
اسکناس 10 کيات برمه - سال 1997 - قيمت تک بانکي  3000 تومان- قيمت جفت 6500 تومان


+ نوشته شده توسط در شنبه ششم دی ۱۳۹۳ و ساعت 13:59 |

اسکناس هاي ازبکستان

 

- اسکناس 1 سام -بازبکستان- 1994- قيمت تک بانکي 5000 تومان


 

- اسکناس 25 سام -بازبکستان- 1994- قيمت تک بانکي 12000 تومان

 


 

- اسکناس 5 سام -بازبکستان- 1994- قيمت تک بانکي 7500 تومان

  

اسکناس 1 سام ازبکستان - سال 1992 - قيمت تک 4000 تومان

اسکناس 200 سام ازبکستان - سال 1997 - قيمت تک 8500 تومان
 
 

اسکناس 500 سام ازبکستان - سال 1999 - قيمت تک 10500 تومان

 

 


 

 

اسکناس 10 سام ازبکستان - سال 1994 - قيمت تک 6500 تومان

 


 

+ نوشته شده توسط در جمعه پنجم دی ۱۳۹۳ و ساعت 18:3 |
اسکناس يونان

 

 

/**/

 

اسکناس 1000 دراخما - يونان  - سال 1939 - قيمت 63000 تومان

اسکناس 100 دراخما - يونان  - سال 1978 - قيمت تک 13000 توماناسکناس 1000 دراخما - يونان  - سال 1970- قيمت 25000 تومان


اسکناس 1000 دراخما - يونان  - سال 1926 - کيفيت 80٪ قيمت 45000 تومان

GREECE 100000 DRACHMA 125 1944 SILVER TETRADRACHIM COIN

اسکناس 100000 دراخما - يونان  - سال 1944 - قيمت تک 35000 تومان


سکناس 200 دراخما - يونان  - سال 1944 - قيمت تک 39000 تومان
GREECE 500000 500,000 DRACHMAI 1944 EURO ZEUS WHEAT SCARCE NOTE Free Shipping

 

اسکناس 500000 دراخما - يونان  - سال 1944 - قيمت تک 28000 تومان
Greece- 25000 (25.000) Drachmas 1943 P-123 UNC X 5 Pcs


اسکناس 25000 دراخما - يونان  - سال 1943 - قيمت تک 26000 تومان
اسکناس 5000 دراخما - يونان  - سال 1942 - قيمت تک 34000 تومان
+ نوشته شده توسط در جمعه پنجم دی ۱۳۹۳ و ساعت 12:54 |